• امروز چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397 

صدور بودجه موقوفات وبقاع

صفحه ی اصلی / صدور بودجه موقوفات وبقاع

نام خدمت : صدور بودجه موقوفات وبقاع
تعریف خدمت :  صدور بودجه موقوفات وبقاع به منظور اخذ مفاصا حساب
زمان میانگین برای سرویس : 1 روز
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به اداره شهرستان
 سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : اداره کل اوقاف
 
1-اعلام تقاضای متولی جهت اخذ بودجه موقوفه 2- بررسی و تایید درخواست متولی توسط رئیس اداره  3- ارجاع درخواست متولی به کارشناس بودجه    4-  پرداخت هزینه اخذ بودجه توسط متولی 5- تهیه بودجه توسط کارشناس