• امروز شنبه بیست و پنجم مرداد 1399 

سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک

صفحه ی اصلی / سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک

دانلود  دسترسی
 دانلود فرم
 نام خدمت


 فرم شناسنامه خدمت ۱۰۰۱۱۳۱۴۰۰۰  ارائه مفاصا حساب موقوفات به متولیان

   فرم شناسنامه خدمت ۱۳۰۱۱۳۱۹۰۰۰  امور خادمین و هیات امناء موقوفات، امامزادگان،بقاع متبرکه و مساجد


 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۱۵۰۰۰  آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد


 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۱۶۰۰۰   برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم

 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۱۷۰۰۰   تدوین و انتشار تقویم فرهنگی و آموزشی امامزادگان

 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۱۸۰۰۰   ثبت و ارائه خدمات استعلامی موقوفات و رقبات


۱۲۰۳۱۳۲۰۰۰۰  فرم شناسنامه خدمت
  صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات

 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۲۱۰۰۰  عقد قرارداد اجاره رقبات

 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۲۲۰۰۰  هدایا و نذورات ، مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت

 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۲۳۰۰۰ نگهداری و بازسازی و احیاء موقوفات امامزادگان و اماکن متبرکه

 فرم شناسنامه خدمت ۱۷۰۴۱۳۲۴۰۰۰   واگذاری اولویت دفن در امامزادگان