• امروز شنبه بیست و پنجم مرداد 1399 

مدیران اوقاف خراسان شمالی

صفحه ی اصلی / مدیران اوقاف خراسان شمالی

 ایمیل  شماره تماس  تصویر  نام مسئول  سمت
 asoode@oghaf.ir  058-25293101  
 
عظیم آسوده یدکی
 مدیر کل
 mr.alinejad@oghaf.ir  058-25293114    محمد رضا علی نژاد
 معاونت توسعه و پشتیبانی
 a.safari@oghaf.ir  05825293108    علی اکبرصفری
 معاون فرهنگی و اجتماعی
 m.salehinia@oghaf.ir  05825293144