• امروز شنبه دوم تیر 1397 

کمک وهمياری در شناسايی موقوفات

صفحه ی اصلی / کمک وهمياری در شناسايی موقوفات

نام خدمت : کمک وهمياری در شناسايی موقوفات
تعریف خدمت :  کمک وهمياری در شناسايی موقوفات
زمان میانگین برای سرویس : 1 روز
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : اشخاص یا ادارات
 
1-اطلاع رسانی اشخاص 2- تنظيم فرم استشهاد محلی در محل توسط نماينده اداره 3- تشکيل پرونده اداری توسط متصدی اجارات 4- اقدام نسبت به وصول حقوق معوقه موقوفه