• امروز شنبه دوم تیر 1397 

شناسائی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان واصحاب وقف

صفحه ی اصلی / شناسائی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان واصحاب وقف

نام خدمت : شناسائی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان واصحاب وقف
تعریف خدمت :  شناسائی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان واصحاب وقف
زمان میانگین برای سرویس : 30 روز
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به امور آموزش
 سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : --
 
1-نیازسنجی دوره های کارمندان واصحاب وقف برابر دستورالعمل های ارسالی توسط مسئول آموزش 2- تایید  برگزاری دورهای آموزشی  توسط مدیر کل  3- هماهنگی با مراکز مجازبرگزار کننده دوره های آموزش و هماهنگی جهت تاریخ برگزاری توسط مسئول آموزش   4-  ثبت واثر بخشیدن دوره آموزشی کارکنان توسط مسئول آموزش