• امروز شنبه دوم تیر 1397 

کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه

صفحه ی اصلی / کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه

نام خدمت : کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : انجام امور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبت
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : تهیه و تکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم - فرم شماره 1 مالیاتی - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 
 
1- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناءامامزاده به اداره شهرستان  2- دستوربررسی واعزام کارشناس جهت انجام نيازسنجی توسط رييس اداره 3- قراردادن در ليست نوبت 4- ارايه معرفی نامه از هيئت امناء 5- تهيه فاکتور خريد مصالح ساختمانی مورد نياز درامامزاده 6- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست خدمات وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(1) ، حواله وسند هزينه  توسط متصدی مالی 7- صدور چک در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخص