• امروز شنبه دوم تیر 1397 

مجوز صدور اسناد اعيانی رقبات

صفحه ی اصلی / مجوز صدور اسناد اعيانی رقبات

1-مراجعه متقاضی به اداره اوقاف شهرستان مربوطه 2- ارايه درخواست به رييس اداره جهت واگذاری زمين باحق تملک اعيان3- پاراف نامه توسط رييس اداره وارجاع آن به دبيرخانه وکارشناس مربوطه 4- ثبت نامه توسط دبيرخانه وارايه به کارشناس مربوطه5- مکاتبه با واحد امور اوقافی اداره کل جهت اخذ مجوز توسط مسئول اجارات6-مکاتبه با امور اوقافی سازمان جهت اخذ نظريه نماينده ولي  فقيه وسرپرست سازمان توسط واحد امور اوقافی  اداره کل اوقاف استان 7-درصورت عدم ارايه مجوز مراحل صدور سند خاتمه و پرونده مختومه ميگردد. امااگر مجوز توسط نماينده محترم ولی فقيه صادر شودو به واحد امور اوقافی اداره کل اوقاف ابلاغ شود 8- ابلاغ مجوز توسط واحد امور اوقافی اداره کل به اداره اوقاف شهرستان 9- توسط واحد اجارات  برابر مجوز صادره با متقاضی تنظيم قراردادمی شود10-سپس قرارداد به صورت محضری در محضر ثبت ويک نسخه تحويل متقاضی ميگردد.11-پس از اين مراحل مستاجر اقدام به احداث اعيان از طريق اخذ مجوزات ديگر اعم از پروانه ساختمانی از شهرداری و... می نمايد.12- پس ازاخذ پايان کار از شهرداری مستاجر از اداره ثبت اسناد درخواست ثبت اعيان می نمايد. 13- اداره ثبت از اداره اوقاف استعلام نموده ودر صورت مثبت بودن پاسخ، اداره ثبت اسناد واملاک نسبت به صدور سند اعيانی اقدام می نمايد.