• امروز شنبه دوم تیر 1397 

صدور احکام هيئت امناء

صفحه ی اصلی / صدور احکام هيئت امناء

نام خدمت : صدور احکام هيئت امناء
تعریف خدمت : صدور احکام هيئت امناء مسجد یا امام زاده
زمان میانگین برای سرویس : 15 روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : احراز صلاحیت افراد معرفی شده از طریق کمیسیون مربوطه
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فتوکپی شناسنامه با کارت ملی  -  2 قطعه عکس
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به واحد امور بقاع و اماکن متبرکه در ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : نهاد های مردمی مثل شورا ها ، پایگاه بسیج و ...
  
1- معرفی اعضاء هيئت امناء مسجد واماکن متبرکه توسط نهاد مدنی ومردمی (شوراهاوپايگاه بسيج و...)
2- اعطاء مدارک : فتوکپی شناسنامه وعکس 2 قطعه وتکميل فرم مربوطه توسط شخص معرفی شده به واحد امور بقاع واماکن متبرکه اداره اوقاف شهرستان
3- ارسال ليست افراد معرفی شده با مدارک پيوستی به کميسيون تشخيص صلاحيت شهرستان ( زمان يک هفته)
4- پس از اعلام نظر کميسيون در صورت تاييد صلاحيت اعضاء معرفی شده نسبت به صدور حکم هيئت امناء اقدام خواهد شد . در صورت عدم تاييد صلاحيت اعضاء معرفی شده – مکاتبه با نهاد معرفی کننده جهت معرفی شخص جايگزين اقدام ميگردد.