• امروز شنبه دوم تیر 1397 

کمک به احداث وتعميرمساجد

صفحه ی اصلی / کمک به احداث وتعميرمساجد

نام خدمت : کمک به احداث وتعميرمساجد
زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : انجام امور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبت
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : تهیه و تکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم - فرم شماره 1 مالیاتی - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 
1- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناء مسجد يا شورا به اداره اوقاف شهرستان مربوطه  2- بررسی تقاضاوارايه دستور احتمالی اعزام کارشناس جهت انجام نيازسنجی توسط مدير3- ارايه گزارش بازديد توسط کارشناس مربوطه- در صورت وجود اعتبار و رعايت اولويت ها با درخواست موافقت ميگردد.4-  درصورت موافقت با تامين اعتبار ارايه معرفی نامه از هيئت امناء توسط متقاضی  5- تهيه فاکتور خريد مصالح ساختمانی مورد نياز در مسجد توسط متقاضی  6- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست خدمات وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(1) ، حواله وسند هزينه  توسط متصدی مالی 7- صدور چک در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخص پس ازامضاءتوسط مديرکل وذيحسابی