• امروز شنبه دوم تیر 1397 

برگزاری مسابقات قرآنی

صفحه ی اصلی / برگزاری مسابقات قرآنی

نام خدمت : برگزاری مسابقات قرآنی (حفظ / قرائت / مفاهیم )
زمان میانگین برای سرویس : مرحله شهرستانی 1 ماه / مرحله استانی 15 روز / مرحله منظقه ای 10 روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : کلیه قوانین و مقرراتی که مطابق نظریه داوران اعمال می گردد
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فتوکپی شناسنامه / دو قطعه عکس از داوطلب - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به وب سایت اداره کل یا مراجعه به ادارات اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی
 
 ا- فراخوانی عمومی با انتشار اطلاعيه ودرج در روزنامه 2- مراجعه متقاضيان به ادارات اوقاف وامور خيريه شهرستان یا وب سایت اداره کل جهت ثبت نام 3- ثبت نام داوطلب طبق فرم در واحد فرهنگی 4- حضورداوطلب در موعد مقرر جهت شرکت در مسابقه مرحله شهرستانی 5- معرفی منتخبين مرحله شهرستانی جهت شرکت در مرحله استانی 6- اطلاع رسانی جهت زمان برگزاری مرحله استانی 7- برگزاری مسابقه مرحله استانی 8- - معرفی منتخبين مرحله استانی جهت شرکت در مرحله منطقه ای 9- برگزاری مسابقه مرحله منطقه ای 10-معرفی منتخبين مرحله منطقه ای  جهت شرکت در مرحله کشوری 11- برگزاری مسابقه مرحله کشوری 12- اعلام منتخبين مرحله کشوری و اهداء جوايزواعزام منتخبين به حج تمتع وعمره