• امروز شنبه دوم تیر 1397 

تمديدا سنداجاره

صفحه ی اصلی / تمديدا سنداجاره

نام خدمت : تمديد سند اجاره با مستاجرین املاک موقوفه
زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به املاک موقوفه
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : معرفی دو نفر ضامن معتبر و تنظیم سند اجاره - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 سایر دستگاه های مرتبط با خدمت : کارشناس رسمی دادگستری
 
-بررسی پرونده توسط متصدی امور اجارات
درصورت اتمام قرارداد اجاره (اجاره خط)– ارجاع موضوع به کارشناس منتخب  – پس از اخذ نظريه کارشناس موضوع  به مستاجر ابلاغ ميگردد  2- اگر مستاجر نظريه کارشناسی را قبول داشته باشدوموقوفه متصرفی باشد.دعوت از مستاجرجهت معرفی دونفر ضامن  وتنظيم قرارداد.3- اگر مستاجر نظريه کارشناسی را قبول داشته باشدوموقوفه غيرمتصرفی باشد.دعوت از  متولی موقوفه و مستاجرجهت معرفی دونفر ضامن  وتنظيم قرارداد اما اگر مستاجر يا متولی موقوفه  نظريه کارشناسی را قبول نداشته باشند. ارجاع به کارشناسی مجدد.