• امروز شنبه دوم تیر 1397 

پاسخ به استعلامات

صفحه ی اصلی / پاسخ به استعلامات

نام خدمت : پاسخ به استعلامات
تعریف خدمت : پاسخ به کلیه استعلامات واصله از ادارات دیگر نظیر شهرداری و اداره ثبت
زمان میانگین برای سرویس : 1 روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به املاک وقفی و نظر نماینده محترم ولی فقیه
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : نامه از سایر ادارات - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : اداره ثبت - شهرداری
 
1- مراجعه به اداره اوقاف شهرستان مربوطه وارايه نامه استعلام به رييس اداره 2- پاراف نامه توسط رييس وارجاع به دبيرخانه 3- ثبت نامه توسط متصدی دبيرخانه وارجاع آن به کارشناس مربوطه 4- تهيه پاسخ استعلام توسط کارشناس وتقديم آن به رييس اداره جهت امضاء 5- در صورت درست بودن پاسخ امضاء نامه توسط رييس انجام ميشود6- درغير اينصورت عودت به کارشناس جهت اصلاح متن نامه 7- اصلاح متن نامه توسط کارشناس مربوطه وتقديم آن به رييس اداره جهت امضاء وادامه کار از مرحله 5