• امروز شنبه دوم تیر 1397 

تسويه حساب مالی با مستاجرين موقوفات

صفحه ی اصلی / تسويه حساب مالی با مستاجرين موقوفات

نام خدمت : تسويه حساب مالی با مستاجرين موقوفات
تعریف خدمت : رسیدگی به امور مربوط به مستاجرین اوقاف اعم از اخذاجاره و یا تعیین مبلغ و زمان آن
زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : کارشناسی مبلغ اجاره ملک در محل با توجه به عرف و نظریه کارشناسی
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : نامه از سایر ادارات - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی محل وقوع موقوفه
 سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : بانک ملی ، صندوق مالی راسخون
 
 
1-    مراجعه مستاجر به ادارات اوقاف وامور خيريه محل وقوع رقبه موقوفه 2- بررسی پرونده توسط متصدی امور اجارات : اگر اجاره به موقع پرداخت شده باشد. اگر اجاره به تعويق افتاده باشد – ابلاغ کتبی به مستاجر – در صورت قبولی مبلغ اجاره – ارايه فيش به مستاجر جهت پرداخت
در صورت عدم قبولی پرداخت اجاره – تشکيل فرم اظهارنامه واقدام از طريق محاکم قضايی جهت آخذ اجور معوقه موقوفه